บุคลากรคณะ ทอ. ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

บุคลากรคณะ ทอ. ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) และนางพัฒนา เหมะธุรินทร์ (พนักงานห้องปฏิบัติการ) ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน (นวัตตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน) จากโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559