บมจ.ทีพีไอ โพลีน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และคัดรายชื่อ