ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตสกลนคร