ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน