ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการหมัก : จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม