ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ