ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา สมัครงานกับบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา สมัครงานกับบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

รับสมัครทั้งสายเกษตรและสายเทคโนโลยีการอาหาร
นิสิตที่สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะ ทอ.
และส่งใบสมัครคืน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อทางคณะจักได้รวบรวมส่งบริษัทต่อไป

#เอกสารสมัครงาน
1.ใบสมัครงานพร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย
2. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume)
3. เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองสถานะการเรียน
4. ใบประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ผ่านการฝึกงาน ฝึกอบรมต่างๆ
5. เอกสารทางทะเบียน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่

ใบสมัครงาน [ download ]