ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ