ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนิสิตหญิง เพื่อทำงานพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน