ประกาศผลทุนการศึกษา จากสมาคมนิสิตเก่า

ประกาศผลทุนการศึกษา จากสมาคมนิสิตเก่า

– ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี คณะละ 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 10,000 บาท นั้น

– คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม- พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ละ 10,000 บาท
ดังนี้

1) 5740100623 นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
2) 5840101851 นางสาวพัชราภรณ์ แสวงพันธ์ ทรัพยากรเกษตร

ประกาศ
[ download ]