ทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่า มก

ทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่า มก

คณะ ทอ. เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทุนการศึกษา
สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 10,000 บาท

คุณสมบัตินิสิต
1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3) มีความประพฤติดี เกรดไม่ต่ำ 2.00

เงื่อนไขการรับทุน
1) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่
2) นิสิตต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยเหลืองาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือของสมาคมนิสิตเก่า มก. กำหนด

วิธีการสมัคร
1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ คณะ ทอ. และส่งใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี ทอ.
(อาคาร 7 ชั้น 4) ภายในวันที่ 22 ม.ค.59
2) คัดเลือกนิสิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 25 ม.ค.59 ณ ห้องประชุม คณะ ทอ.

ใบสมัคร
[ download ]