โครงการ “สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556”

โครงการ “สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในชื่อกิจกรรม “สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556” โดยมีนิสิตใหม่ และนิสิตปัจจุบัน คณาจารย์เข้าร่วมเพื่อให้การต้อนรับนิสิตใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแนะนำบุคลกรให้นิสิตได้รู้จัก การให้ความรู้ข้อคิดในการเรียนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมจับสายรหัสนิสิตใหม่ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน