โครงการเปิดโลกทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรเกษตร

โครงการเปิดโลกทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรเกษตร

เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรเกษตร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ได้ศึกษาดูงาน ดังนี้

  1. ฟาร์มเกษตรกร อำเภอวังน้ำเขียว
  2. อุทยานแห่งชาติทับลาน
  3. ศูนย์วิจัยพืชสวน จันทบุรี
  4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  5. ศึกษานิเวศชายฝั่ง จ.จันทบุรี