โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 โดยเน้นวิชาพื้นฐานสำคัญ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนิสิตใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้ยเคยให้นิสิตได้รู้จักกัน กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมค้นหาตัวเอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ