โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมสู่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีมีคุณธรรม มีน้ำใจ โดยมีกิจกรรมการอบรมโดยพระวิทยากร และกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านหนองหอย ขุดลอกคลองน้ำของชุมชน