โครงการสืบสาน ปลูกข้าวประเพณี น้องพี่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 2

โครงการสืบสาน ปลูกข้าวประเพณี น้องพี่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สโมสรนิสิต คณะ ทอ. ร่วมกับ องค์การบริการองค์กรนิสิต (อบก.) สโมสรนิสิต คณะ ศว. สโมสรนิสิต คณะ วว. และสโมสรนิสิต คณะ สศ. ได้จัดโครงการ “โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้องพี่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 2 ” เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในวิถีการดำนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบทในท้องถิ่นในการลงแขกดำนา อีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตได้ตระหนักถึงอาชีพการทำนา ซึ่งข้าวเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน อีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของชาติ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำงานร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน