โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Safety เพื่อชุมชน

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Safety เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 นิสิตสาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ ได้ทำโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Safety เพื่อชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางงอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และแจกอุปกรณ์ให้แก่เด็กเล็ก