โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต

โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะ ทอ. ได้จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต” เพื่อให้ความรู้นิสิตเรื่อง การทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ การเขียน-สรุปโครงการ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ หลักการเป็นผู้นำ การทำงานและการบริหารองค์กรสโมสรนิสิต ชุมนุม ตลอดจนให้นิสิตอภิปรายแนวทางในการทำกิจกรรม และจัดทำแผนกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2558