โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและอบรมผู้นำนิสิต ประจำปี 2556

โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและอบรมผู้นำนิสิต ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด “โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและอบรมผู้นำนิสิต ประจำปี 2556” โดยมีผู้นำนิสิต ได้แก่ คณะกรรมการสโมสรนิสิต หัวหน้าหลักสูตร และ กลุ่ม Staff cheer เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่เป็นผู้นำ ให้ทำกิจกรรมของคณะอย่างสร้างสรรค์ และให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA โดยมีคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ให้ความรู้
คณะทอ.ให้ความสำคัญในการพัฒนานิสิตได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการเรียน เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์