โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตรกร

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตรกร

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและอาหารปลอดภัย ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตรกร ” เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ความรู้ในรายวิชามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดตลาด ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใจระบบของผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมผ่านการฝึกปฎิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ นิสิต คณะ ทอ. เข้าร่วมชิม ชมผลงานนิสิต