โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557

โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 สโมสรนิสิตคณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557” ให้แก่นิสิตน้องใหม่ KU 74 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กระตุ้นให้นิสิตรู้จักการควบคุมอารมณ์ จิตใจ ตลอดจนการฝึกสมาธิ และใช้ธรรมมะเป็นที่พึ่งทางใจแก่นิสิตใหม่ โดยมีพระวิทยากร พระอาจารย์บุรินทร์ ช้างน้อย เป็นผู้บรรยายธรรมมะแก่นิสิต ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม