โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2556

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2556

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะทอ. ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน แก่นักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี ตลอดจนแนะแนวให้ความรู้หลักในการเตรียมตัว การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย