โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2558

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาเพียง ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 280 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสาธารณะต่อชุมชน ภายในกิจกรรมมีการจัดทำแปลงผักเกษตรให้แก่โรงเรียน กิจกรรมทำความสะอาดบูรณะอาคารสถานที่ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน และกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนาน โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านนาเพียง และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ