โครงการค่ายสัมมนาผู้นำนิสิต ประจำปี 2557

โครงการค่ายสัมมนาผู้นำนิสิต ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรมค่ายสัมมนาผู้นำนิสิต ประจำปี 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำนิสิต ในการทำกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการ PDCA จัดทบทวนผลงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 ตลอดระยะเวลาการสัมมนาได้สอดแทรกกิจกรรมการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การฝึกพูดต่อหน้าชุมชน การกล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์