โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นิสิตภายในคณะได้แข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างความสนุกสนานสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านและกีฬาฮาเฮ มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก