สืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ มก.ฉกส.

สืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ มก.ฉกส.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินกิจกรรม “สืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ มก.ฉกส.” เพื่อให้นิสิตใหม่ KU 74 ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีปลูกข้าวดำนาตามวิถีชีวิตของคนอีสาน อีกทั้งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม