สัมมนาบุคลากร คณะ ทอ. ประจำปี 2557

สัมมนาบุคลากร คณะ ทอ. ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดโครงการ “สัมมนาบุคลากร คณะ ทอ. ประจำปี 2557 ณ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีกิจกรรมสัมมนาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว จ.หนองคาย เยี่ยมชมศูนย์ผ้าคราม นาข่า และแหล่งมรดกโลกบ้างเชียง จ.อุดรธานี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน