พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 โดยจะจะมีพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 และพิธีรับจริงในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาเขตบางเขน
คณะ ทอ. มีผู้เข้ารับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรเกษตร) 1 คน ได้แก่ นายนฤทธิ์ คำธิศรี และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 113 คน ทางคณะทอ. จึงขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้