นิสิตสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

นิสิตสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

นิสิตหลักสูตรสัตวศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บำรุงพันธ์สัตว์สกลนคร เพื่อศึกษาในงานโคนม งานสัตว์ปีก สุกร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถานที่ประกอบการจริง