งานศิษย์เก่าทอ.สัมพันธ์ ประจำปี 2557

งานศิษย์เก่าทอ.สัมพันธ์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะ ทอ. ร่วมกับสโมสรศิษย์เก่า ทอ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะกัน ให้ความรู้เรื่องการสร้างงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ชี้แจงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่า เพื่อนำมาเป็นแผนงานการสร้างความเข้มเเข็งให้สโมสรนิสิตเก่า และความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกับศิษย์เก่าที่จบไป โดยมีคณบดี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม