งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดนิทรรศการด้านการเกษตร ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง และนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ การแปรรูปอาหาร กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยมีนักเรียน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมเป็นอย่างมาก