งานปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party

งานปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้แสดงความรัก ความกตัญญู ตอบแทนพระคุณคณาจารย์ที่ได้สั่งสมประสบการณ์เรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ผ่านกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือและมอบพวงมาลัยแด่คณาจารย์ ตามประเพณีของไทย และมีพิธีมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เสียสละทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และคณะ ทอ. จากนั้นมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดี ณ อาคารสนามกีฬา