งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31

งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31

งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2-7 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตรของนิสิต นักศึกษา ภาคเกษตร จำนวน 12 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกัน 3 วิทยาเขต ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน และคณะเกษตรกำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลการแข่งขันพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคะแนนรวมกีฬาทักษะเกษตรสูงสุด ส่งผลให้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2556