ค่ายสัตวศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 7

ค่ายสัตวศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นิสิตชมรมสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายสัตวศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 7” เพื่อออกบริการฉีดยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุง และวัคซีน แก่สัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกร หมู่บ้านหนองบัว ต.นาหว้า อ.เมือง จ.นครพนม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพจริง เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนตลอดจนเป็นการให้นิสิตฝึกการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเข้าถึงเกษตรกร