กีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

กีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 นิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 68 คน ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนิสิต นักศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด 16 สถาบันเข้าร่วม มีการแข่งขันด้านวิชาการอุตสาหกรรมอาหาร และกีฬาสากล กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะวิชาการ และด้านกีฬา ตลอดจนเป็นการให้นิสิต นักศึกษา ได้พบปะกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ วัฒนธรรมของแต่ละภาค ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายต่อไป