กีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2556

กีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2557 สโมสรนิสิต คณะ ทอ. ได้จัดโครงการ กีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภายในคณะเล่นกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ