กิจกรรม Homeroom และ KM บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรม Homeroom และ KM บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม Homeroom หรือสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ อีกทั้งเป็นการรับทราบข้อกำหนด จรรยาบรรณและระเบียบต่างๆ ในปีการศึกษา 2556 โดยมีคณบดี ดร.อรอนงค์ ฐานปนพันธ์นิติกุล เป็นประธานและผู้ให้ข้อมูล และกิจกรรมต่อมาคือการจัดการองค์ความรุ้ (KM) เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน โดย น.ส.อมรรัตน์ อุปพงศ์ และน.ส.อัญชัน ไตรธิเลน