กิจกรรม Homeroom นิสิต ประจำภาคปลาย 2557

กิจกรรม Homeroom นิสิต ประจำภาคปลาย 2557

เมื่อวันที่ 4-5 และ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรม Homeroom นิสิตในชั้นปีที่ 1,2,3, และ 4 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารประจำคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้พบปะกับนิสิตแต่ละชั้นปี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในบางประเด็นที่นิสิตต้องการทราบข้อมูล อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอแนะข้อมูลการเรียน การทำกิจกรรม สวัสดิการ สวัสดิภาพต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโครงการนี้ มีคณบดี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ให้เกียรติเข้าร่วมพบปะกับนิสิต และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตถาม-ตอบ ข้อมูล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง