กิจกรรม Homeroom นิสิตหลักสูตรทรัพยากรเกษตร

กิจกรรม Homeroom นิสิตหลักสูตรทรัพยากรเกษตร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร ได้จัดกิจกรรม Homeroom เพื่อให้นิสิตได้พบปะกับอาจารย์ประจำหลักสูตร แจ้งข่าวสารให้นิสิตทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนิสิตและคณาจารย์