กิจกรรมไหว้ครูบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 คณะบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความรัก เคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู คณาจารย์ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย