กิจกรรมเตรียมความพร้อมประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32

กิจกรรมเตรียมความพร้อมประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้แก่ หลักสูตรทรัพยากรเกษตร หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต หลักสูตรประมง และหลักสูตรสัตวศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะเกษตรกำแพงแสน และคณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทักษะเกษตร และกีฬาสากล ในการแข่งขันประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ต่อไป