กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา

คณะ ทอ. ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต ให้แก่นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านกิริยา มารยาท การวางตัวที่เหมาะสม และการปรับตัวในที่ทำงาน