กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12

กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สมาชิกภาคี 4 จอบ จำนวน 12 สถาบันได้เข้าร่วมและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น โดยทางสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้ส่งตัวแทนนิสิต จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว