กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556 ของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสำนักงานคณบดี มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจในการเข้าร่วมตรวจประเมินและรับฟังผลการตรวจประเมิน