การระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนหลักสูตร ระยะ 10 ปี

การระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนหลักสูตร ระยะ 10 ปี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 คณาจารย์และบุคลากร คณะ ทอ. ได้จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนหลักสูตร ระยะ 10 ปี ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ