การบรรยายพิเศษ “ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร”

การบรรยายพิเศษ “ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษ ในรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ