การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. เป็นคณะกรรมการในการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556 พบว่า คณะ ทอ.ได้รับผลประเมินในระดับคะแนน 4.62 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก