การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2555

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556 ของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจในการเข้าร่วมตรวจประเมิน