การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีคณะกรรมการกลาง จาก สกอ. เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2555 พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับผลประเมินในระดับคะแนน 4.55 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก