ข่าวการศึกษา

ด้วยแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม ในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดีเลิศ มีความประพฤติและจิตสำนึกดี และมีคุณสมบัติตามประกาศ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม 2.มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี 3.มีใบตอบรับเข้าศึกษา หรือมีหลักฐานการตอบรับการสมัครในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ 4.มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา 5.มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีความมุ่งมั่นในการกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสาร แนบ ผู้สนใจ ติดต่อที่คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร.091 0644120 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 รายละเอียดและใบสมัคร ...

โอกาสดีๆ ที่จะได้ทุนการศึกษา รอช้าอยู่ใย ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 มาแล้วจ้าาาาาา รับสมัคร นิสิตชั้นปีีที่ 2 (รหัส 65) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566 อ่านรายละเอียดตามประกาศให้ชัดเจนก่อนสมัคร สมัครได้ที่นี่  ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ผลการเรียน เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นิสิตที่สนใจศึกษารายละเอียดและส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้เลยครับ หมดเขต 31 กรกฎาคม 2566 นี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัคร Upload ไฟล์แบบฟอร์มเพื่อส่งใบสมัคร...

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU 83  ประจำปีการศึกษา 2566 "สู่อ้อมอก...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร "FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยทีมนิสิตได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย และได้คะแนนเป็นอันดับ 7 จาก 61 ทีม ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ ทีมของคณะฯ เป็นทีมเดียวของมหาวิทยาลัยในภาคอีสานที่ได้รับคะแนนติดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกในทีมที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 1. นางสาวสุนันทา สังวาลรัมย์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2. นางสาวณัฐมน เหมือนสุทธิวงค์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3. นางสาวธนัชพร นาคศรี นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 4. นางสาวพัทริกา กิติศรีวรพันธุ นิสิตสาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 5. นางสาวสุนันทา สังวาลย์รัมย์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 6. นางสาวธนพร บุบผาชาติ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม NRAI Smart Camp KU 83 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 เพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการให้นิสิตใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ได้มีความพร้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมนี้ทางคณะฯ มุ่งหวังว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้พื้นฐานทางวิชาการและสามารถปรับตัว ปรับใจในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข [gallery columns="4" size="medium" link="file" ids="34075,34055,34041,34054,34056,34057,34058,34063,34059,34060,34061,34062,34067,34065,34074,34072,34071,34073,34070,34068,34069,34064,34042,34044,34045,34046,34047,34049,34050,34051,34040,34039,34043,34053"]...

คณะทอ. เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปีการศึกษา 2565 คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริเพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ ทอ. ชั้นปีที่ 2 (รหัสนิสิต 64) 3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) มีความประพฤติดี 6) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่ หลังจากได้รับทุนนี้ รับสมัคร ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ประกาศผล 30 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน เพื่อคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป ส่งใบสมัคร ภายใน 28 มิ.ย.65 ณ ห้อง...

📌📌ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 5A ภาคต้น 2564 นิสิตจะได้รับรางวัลคืนค่าหน่วยกิต ในภาคปลาย 2564 ✅✅ขอให้นิสิตยื่นเรื่องขอเงินคืนที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารบริหาร ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565 *รายชื่อนิสิตได้ 5A ประจำภาคต้น 2564 #หลักฐานและเอกสารประกอบการเบิก 1. แบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบเสร็จรับเงิน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารฉบับจริง 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อของนิสิตเท่านั้น) 4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัย (ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ 5A) 5. ใบรายงานผลการเรียน (ขอในระบบสารสนเทศนิสิต ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) 6. สำเนาบัตรนิสิต #เอกสารทั้งหมดอย่างละ 1 ชุด 📌ดูอัตราการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ✅✅สำหรับนิสิตที่เป็นผู้กู้ กยศ. ยังไม่สามารถทำเรื่องคืนได้ ให้รอทาง กยศ.ทำเรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน จากนั้นหลัง 7 วันจึงจะสามารถทำเรื่องเบิกคืนได้ 🙏🙏สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ยุทธกร (พี่ต่าย) โทร./Line 091 064 4120...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก #TCAS รอบที่ 1 #Portfolio โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ https://shorturl.asia/e176h หรือ สแกน QR Code น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ ทำการยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมไลน์กลุ่ม DEK 65 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส. รับเข้าศึกษา | Facebook ...

เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.64 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยมีนิสิตที่สนใจและคณะทำงาน เข้าร่วม 150 คน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยกิจกรรมได้ร่วมกับโครงการ U2t มหาวิทยาลัยสู่ตำบลบ้านโพน มีกิจกรรมหลายหลาย ได้แก่ 1.กิจกรรมพัฒนาด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดทำสวนผักสวนครัว กระชังเลี้ยงปลา ปรับปรุงสนามกีฬา ถนน BBL ปรับปรุงสีรั้วกำแพงโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และวัด 2. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ป.4 -ม.3 ของโรงเรียนบ้านนาจาน ได้แก่การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน เกษตรทฤษฎีใหม่ SDGs และการบริการดูแลสุขภาพสัตว์แก่ประชาชน 3. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และแก่นักเรียน ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน...

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร “มุ่งสร้างนักวิจัย ด้านเกษตรและทรัพยากรเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนสำหรับนิสิตต่างชาติ ทุนผู้ช่วยสอน รับสมัคร ภาคปลาย 2564 ภายใน 20 ธ.ค. 64 ภาคต้น 2565 ภายใน 31 พ.ค. 65 Link รับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เหมวดี ทาศรีภู Line ID : noohem FB : Hem Hemwadee โทรศัพท์ 08 1739 1789 ...

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร “มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัยชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตร” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนสำหรับนิสิตต่างชาติ ทุนผู้ช่วยสอน ทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) รับสมัคร ภาคปลาย 2564 ภายใน 20 ธ.ค. 64 ภาคต้น 2565 ภายใน 31 พ.ค. 65 Link รับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เหมวดี ทาศรีภู Line ID : noohem FB : Hem Hemwadee โทรศัพท์ 08 1739 1789 ...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >>https://www.dropbox.com/...

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัด โครงการ “CSC CAMPUS TOUR 2021” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้รู้จักความสำคัญและลักษณะการให้บริการของอาคารสถานที่และพื้นที่ภายในรอบวิทยาเขต อีกทั้งสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นิสิตได้ผ่อนคลาย สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะฯ และความภาคภูมิใจการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมให้นิสิตปั่นจักรยานรอบวิทยาเขต และแบ่งฐานการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนิสิต ชั้นปีที่ 2 3 4 ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 รู้สึกอบอุ่น สร้างความรัก ความสามัคคีในคณะมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด [gallery size="medium" link="file" ids="24786,24785,24784,24783,24766,24782,24781,24780,24779,24778,24776,24775,24772,24771,24770,24769,24767,24765,24763,24762,24761,24760,24751,24754,24757,24758,24759,24768,24764,24752,24753,24755,24773,24774,24756"]...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับความอนุเคราะห์ จาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่เป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 7,500 บาท โดยรายละเอียด ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 1.1) เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1-4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร หรือสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 1.2) เป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านการเกษตร 1.3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกต้องโทษทางวินัย 1.4) เป็นผู้มีความเพียรในการศึกษา ช่วยเหลือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย สม่ำเสมอ 1.5) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1.6) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ตามที่คณะฯ มอบหมาย 2. การสมัครขอรับทุนการศึกษา 2.1) Download ใบสมัครได้ ที่นี่ 2.2) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย 2.3) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201) หรือผ่านระบบรับสมัครออนไลน์...

 ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนิสิตในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิต นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 17 คน ดังนี้ ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ “เด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร” (สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร) TCAS รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ทุนเรียนดี ลดค่าเทอม 50%) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถเข้าศึกษาตามสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ และสามารถต่อยอดความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีคุณค่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการ  “เด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร” (สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร) TCAS     รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนเรียนดี ลดค่าเทอม 50%)  รายละเอียด ประกาศโครงการเด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร กรอกใบสมัครโครงการ  “เด็กยุคใหม่ หัวใจเกษตร” (สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร) TCAS     รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

โอกาสดีๆ มาอีกแล้ววว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างนวัตกรรมการสอนที่เน้นอาชีพได้จริง เปิดสอน 4 ชุดวิชาด้วยกัน คือ 1. การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 2. การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย 3. การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้ - 31 มกราคม 2564  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต สาขาวิชาประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รายละเอียดการสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร Tcas รอบที่ 1 ปี 64 !!!!สิทธิพิเศษ!!!! ทุนเรียนดี ลดค่าเทอม 50% !!!! TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป สมัครผ่านเว็บไซต์ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095-504-8479 Line ID : nraiku ...

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวนทั้งหมด 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณสมบัติผู้ขอรับทุน : 1.นิสิตระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 (คณะ ทอ. สามารถสมัครได้ทุกหลักสูตร) 2.มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 3.มีสัญชาติไทย 4.มีความประพฤติดี 5.มีความเป็นผู้นำ ************************************ หมดเขตสมัคร 15 กันยายน 2563 นี้ นิสิตที่สนใจสามารถศึกษาและรายละเอียดตามลิงค์สมัครออนไลน์ และเตรียมเอกสารให้พร้อม สมัครทุนออนไลน์ได้ที่นี่ รายละเอียดทุนการศึกษา การพิจารณาและคัดเลือก เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทุนการศึกษา นิสิตควรศึกษารายละเอียดก่อนทำการสมัคร ...